Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 05 2019

tyhr
Bo wiesz, chodzi o to, że ja zawsze chciałem, żebyś mi przeszkadzała. Że każdego wieczora kładąc się spać włączałem głos w telefonie, bo wiedziałem, że możesz w środku nocy zadzwonić i będę chciał wtedy przy Tobie być. Że ja czekałem na to, abyś mi przeszkadzała, żebyś mnie potrzebowała i bez przerwy mi się narzucała. Nie bądź nigdy z kimś, kto nie chce tego wszystkiego.
— D.
Reposted fromzabka zabka viaxannabelle xannabelle
tyhr
8573 e3ba 390
A. Ciarkowska 
tyhr
4801 a345 390
Reposted fromnanago nanago viaorelh orelh
tyhr
tyhr
6507 04f9 390
tyhr
7868 ad28 390
Reposted fromnajlepsza najlepsza viawszystkodupa wszystkodupa
tyhr
tyhr
8019 3aaf 390
tyhr
7490 a1b7 390
Reposted fromsoftboi softboi viawszystkodupa wszystkodupa
tyhr
tyhr
8960 6511 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viawszystkodupa wszystkodupa

May 03 2019

tyhr
7811 ff45 390
Reposted fromDontJimiMe DontJimiMe viaOnlyOrange OnlyOrange

May 01 2019

tyhr
3786 8d67 390
Reposted fromcorvax corvax viawszystkodupa wszystkodupa
tyhr
7927 e5b2 390
shameless.
Reposted fromPoranny Poranny viawszystkodupa wszystkodupa
tyhr
5561 2c83 390
Reposted fromnyaako nyaako viawszystkodupa wszystkodupa
tyhr
3589 0e84 390
Reposted fromluksfer luksfer viawszystkodupa wszystkodupa
tyhr
tyhr
0880 2322 390
Reposted fromzelbekon zelbekon viawszystkodupa wszystkodupa
tyhr
1133 4069 390
Prawdziwa historia prawie wszystkich dinozaurów.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaunique unique
tyhr
4503 eaa0 390
via Radość.
Reposted fromnutt nutt viasatyra satyra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl